TEN-i ARENGUKAVA 2016-2020

 Sissejuhatus 

MTÜ Tegusad Eesti Noored arengukava 2016 - 2020 mõtestab organisatsiooni olemuse, seab pikaajalised eesmärgid ning nende elluviimise strateegia ja saavutamist hindavad indikaatorid. Arengukava koostas TEN-i 2014/2015 tegevusaasta juhatus. Arvesse võeti 2013. aasta veebruaris toimunud Visioonisessiooni lõppdokumenti, liikmesürituse arengukava arutelul liikmete poolt avaldatud mõtteid, mitteformaalseid vestluseid liikmetega ning organisatsiooni hetkeseisu. Juhatus kohtus arengukava koostamiseks neljal korral ajavahemikus jaanuar kuni aprill 2015. 

Arengukava kinnitab Üldkoosolek, kuid juhatusel on õigus teha muudatusi arengukava strateegia osas vastavalt organisatsiooni hetkeolukorrale ja vajadustele. Arengukava teisi punkte saab muuta Üldkogu otsusega. 

Ühenduse tutvustus 

MTÜ Tegusad Eesti Noored (TEN) on üle-Eestiline kodanikuharidust pakkuv poliitiliselt neutraalne noorteorganisatsioon. TEN-i põhitegevusteks on Euroopa Noorteparlamendi sessioonid, demokraatlike otsustusprotsesse ja ühiskonnas päevakajalisi probleeme tutvustavad simulatsioonid, regionaalsessioonid ja minisessioonid ning noorte omaalgatuslikud projektid. TEN on Euroopa Noorteparlamendi ametlik esindaja Eestis. 

TEN-il on 2015. aasta alguseks ligi 550 liiget. Organisatsiooni juhib 3- kuni 11-liikmeline vabatahtlik roteeruv juhatus, mille liikmete volitused kehtivad kaks aastat. Ühenduse juhatuse tööülesanded ja toimimiskorra sätestab põhikiri. MTÜ TEN on Eesti Noorteühenduste Liidu ja Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liige. 

1. MISSIOON 

1.1. TEN loob noortele keskkonna isiklikuks arenguks; 

1.2. TEN arendab noorte võtmepädevusi; 

1.3. TEN julgustab noori võtma initsiatiivi ja olema aktiivne ühiskonna liige; 

1.4. TEN annab noortele mitteformaalse hariduse kaudu teadmisi demokraatlikest väärtustest, Eesti ja Euroopa Liidu juhtstruktuuridest ja nende toimimisest ning ühiskonnas aktuaalsetest teemadest. 

2. VISIOON 

2.1. TEN on tunnustatud ja tuntud kodanikuharidust pakkuv noorteorganisatsioon nii noorte, vabaühenduste, haridustöötajate kui ka laiema avalikkuse seas; 

2.2. TEN on professionaalne, jätkusuutlik ja enesekriitiline noorteorganisatsioon; 

2.3. TEN kaasab oma tegevusse noori erinevatest Eesti regioonidest ja sotsiaalsetest gruppidest. 

3. EESMÄRGID 

3.1. Noored, kes on osalenud TEN-i projektides, on arendanud oma võtmepädevusi; Indikaatorid: - sündmuste osalejate tagasisideankeetide vastustest selgub, et noored tunnevad, et TEN-i sündmusel osalemine on arendanud nende võtmepädevusi. 

3.2. TEN on haridustöötajate jaoks vajalik koostööpartner ning TEN-i tegevused arvestatav osa haridusest; Indikaatorid: - TEN on loonud püsivad sidemed vähemalt 30 kooliga üle Eesti (st. on korraldanud vähemalt ühe haridusliku sündmuse vastavas koolis ning säilinud on kontakt õpetajaga). 

3.3. TEN panustab oma teadmistega ja räägib kaasa katuseorganisatsioonides kodanikuharidust ja noori puudutavatel teemadel; Indikaatorid: - TEN võtab osa kõikidest EMSL-i, ENL-i ja EYP Board of National Committees üldkoosolekutest. 

3.4. Kombineerides TEN-i kogemusi ja pädevusi teiste noorteorganisatsioonide tegevustega, oleme pakkunud uudseid viise kodanikuhariduse läbiviimiseks; Indikaatorid: - Jätkub püsiv partnerlus Eesti Väitlusseltsi, Euroopa Maja ja Eesti Õpilasesinduste Liiduga; - TEN viib läbi koostööprojekte lisaks veel viie noorteorganisatsiooniga. 

3.5. TEN-il on professionaalne kuvand laiema avalikkuse seas; Indikaatorid: - TEN-il on püsipatroon; - TEN-i sündmustest võtab osa vähemalt 75 eksperti; - TEN-i kajastatakse meedias vähemalt kümnel korral. 

3.6. TEN-i liikmed tunnevad ennast organisatsiooni poolt hinnatuna ning panustavad TEN-i töösse ja arengusse; Indikaatorid: - TEN-i projektides kandideerimiseks avatud kohtadele kandideerib rohkem inimesi kui on kohti. 

3.7. TEN-i juhatus ja projektijuhid töötavad professionaalselt ja süsteemselt vastavalt TEN-i väärtustele, headele tavadele, arengu- ja tegevuskavale; Indikaatorid: - Koostatud on juhatuse käsiraamat, mida täiendab ja uuendab iga juhatuse koosseis; - Peakorraldajad on viinud end kurssi ja allkirjastanud “Peakorraldaja hea tava”. 

3.8. TEN tegeleb pidevalt eneseanalüüsi ja arenguga; Indikaatorid: - Iga juhatus on koostanud tegevuskava oma tegevusaastaks; - Iga juhatus on vaadanud üle arengukava, analüüsinud selle täitmist ning vajadusel viinud läbi muudatusi strateegias; - Igal TEN-i sündmusel on kogutud osalejate tagasiside ning viiakse läbi projekti analüüs nii peakorraldaja kui ka juhatuse poolt. 

3.9. TEN pakub kodanikuharidust ka noortele, kelle jaoks see on vähem kättesaadav; Indikaatorid: - TEN on viinud läbi projekte igas Eesti maakonnas. 

3.10. TEN-i liikmeskond on suurenenud. Indikaatorid: - TEN-il on 700 liiget. 

4. STRATEEGIA 

4.1. TEN korraldab koolides mitmeid hariduslikke sündmuseid, sh. minisessioonid, külalistunnid, erinevad sessioonide eel- ja jätkuüritused; 

4.2. TEN loob püsivad sidemed ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajate ning inglise keele õpetajate seltsidega; 

4.3. TEN loob Koostöökooli kontseptsiooni püsiva kontakti loomiseks koolidega; 

4.4. TEN on avatud koostööpakkumistele ja võtab ise initsiatiivi teiste noorteorganisatsioonidega koostööprojektide läbiviimiseks; 

4.5. TEN töötab välja koolitusteenuse süsteemi teiste noorteühenduste koolitamiseks; 

4.6. TEN kaasab Euroopa Noorteparlamendi sessioonidel iga komitee töösse eksperdi ning samuti teeb ekspertidega koostööd aruteluõhtute läbiviimisel; 

4.7. TEN leiab endale püsipatrooni; 

4.8. TEN-i juhatus korraldab erinevaid projektimeeskondade (korraldajad, rühmajuhid ja meediatiimi liikmed) vahelist suhtlust edendavaid sündmusi, näiteks tänuüritused pärast iga projekti lõppu, korraldusmeeskondade vahelised koolituskohtumised; 

4.9. TEN korraldab aastas vähemalt kaks sisekoolitust, mis toimuvad eelistatavalt pärast suuremaid sündmusi; 

4.10. Juhatus koostab juhatuse käsiraamatu, mida uuendatakse iga-aastaselt; 

4.11. Juhatus defineerib juhatuse esimehe ja revisjonikomisjoni liikmete tööülesanded ning selle alusel arutleb ja teeb otsuse tasustatud positsioonide loomise osas TEN-i töös; 

4.12. Juhatus uuendab regionaalsessioonide kontseptsiooni.