Põhikiri

Mittetulundusühingu Tegusad Eesti Noored (edaspidi: Ühendus) põhikiri on kinnitatud 25. detsembril 2001.a. sõlmitud asutamislepinguga. Ühendus tegutseb kooskõlas Mittetulundusühingute seadusega. (viimati muudetud 24. august 2018).

I Ühenduse nimi, asukoht, eesmärk ja majandusaasta.

1. Ühenduse ametlik nimi on Tegusad Eesti Noored.

2. Ühenduse asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinna linn.

3. Ühendus on poliitiliselt ja religioosselt sõltumatu.

4. Ühenduse eesmärgiks on poliitikahuvi suurendamine ning ühiskonnateadlikkuse kasvatamine noorte seas.

5. Oma eesmärkide saavutamiseks Ühendus:

a) korraldab noorteparlamente, simulatsioone, konverentse, seminare ning muid tegevusi,

b) viib läbi haridusliku sisuga projekte ja koolitusi,

c) avaldab publikatsioone ja artikleid,

d) osaleb partnerina rahvusvahelistes noorsooprojektides ja koostöövõrgustikes.

6. Ühenduse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

II Ühenduse liikmeks vastuvõtmise ja Ühendusest väljaastumise ja väljaarvamise tingimused ja kord.

7. Ühenduse liikmeks vastuvõtmist võib taotleda isik, kes soovib arendada Ühenduse eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ja esitab Ühenduse juhatusele kirjaliku avalduse.

8. Ühenduse liikmeks vastuvõtmise otsustab Ühenduse juhatus. Keeldumise korral on taotlejal õigus nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.

9. Ühendusest väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Ühendusest saab välja astuda pärast 30-päevase etteteatamistähtaja möödumist. Ühenduse juhatus kustutab pärast käesolevas punktis toodud tähtaja möödumist Ühendusest väljaastunu ühenduse liikmete nimekirjast.

10. Ühenduse liikme võib Ühendusest välja arvata juhatuse otsusega, kui:

a) Ühenduse liige ei ole järginud põhikirjalisi eesmärke ja kodukorras sätestatud liikme kohustusi,

b) ei ole viimase aasta jooksul osalenud ühelgi Ühenduse üldkoosolekul või Ühenduse poolt korraldatud üritusel.

11. Ühenduse liikme väljaarvamise otsustab Ühenduse juhatus lihthäälteenamusega oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele enne koosoleku toimumist.

12. Ühenduse juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval Ühenduse üldkoosolekul.

III Liikmete õigused ja kohustused.

13. Ühenduse liikmetel on õigus:

a) osaleda hääleõigusega Ühenduse üldkoosolekul,

b) olla valitud Ühenduse juhatusse ning muudesse põhikirjaga ettenähtud organitesse,

c) saada Ühenduse juhatuselt teavet Ühenduse tegevuse kohta,

14. Ühenduse liige on kohustatud:

a) järgima Ühenduse tegevuses osalemisel põhikirja ja Ühenduse organite otsuseid,

b) teatama Ühenduse juhatusele Ühenduse liikmete arvestuse pidamiseks oma e-posti aadressi, telefoninumbri, sünnikuupäeva ja elukohajärgse omavalitsuse.

15. Täiendavaid varalisi kohustusi võib Ühenduse liikmele panna ainult üldkoosoleku otsuse, mille poolt olid kõik Ühenduse liikmed, alusel.

IV Üldkoosolek.

16. Ühenduse kõrgemaks organiks on Ühenduse üldkoosolek, millel igal Ühenduse liikmel on üks hääl.

17. Ühenduse üldkoosolekul on kõik seadusest tulenevad õigused, mida pole põhikirjaga antud juhatuse või mõne muu organi pädevusse.

18. Ühenduse üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:

a) korraliselt vähemalt kord aastas,

b) aastaaruande kinnitamiseks,

c) juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 20 Ühenduse liikmetest,

d) muudel juhtudel, kui Ühenduse huvid seda nõuavad.

19. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab Ühenduse juhatus Ühenduse koduleheküljel ja elektroonilises postiloendis vähemalt 10 päeva enne üldkoosoleku toimumist vastavasisulise teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.

a) Antud teates olevat päevakorda Ühenduse juhatus enam muuta ei tohi või tuleb üldkoosolek edasi lükata nii, et päevakorra muutumise teatamisest üldkoosoleku toimumiseni jääb seaduses nõutud 7 päeva,

b) 1/5 Ühenduse liikmetest võib 3 päeva jooksul pärast üldkoosoleku kokkukutsumise teadet nõuda täiendavaid päevakorrapunkte. Antud õigust võib kasutada vaid korra ühe üldkoosoleku kohta.

20. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb või on esindatud vähemalt 30 Ühenduse liiget.

21. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud Ühenduse liikmetest või nende esindajatest ja Ühenduse põhikiri või seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.

22. Ühenduse põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 üldkoosolekul osalejate häältest ja eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi Ühenduse liikmete poolthääled.

V Juhatus. President.

23. Ühenduse igapäevast tööd juhib ja seda esindab 3- kuni 11-liikmeline roteeruv juhatus, mille liikmete volitused kehtivad 1 aasta. Edaspidi otsustab üldkoosolek juhatuse liikmete arvu, mille alusel valitakse uued liikmed.

24. Juhatus valib oma liikmete seast Ühenduse juhatuse esimehe ja 1-2 aseesimeest.

25. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada ja õigust volitada esidama Ühendust kõigis õigustoimingutes.

26. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus. Juhatuse liikmete häälte võrdsel jagunemisel on otsustav juhatuse esimehe hääl, viimase puudumisel aseesimehe hääl.

27. Juhatus on aruandekohustuslik üldkoosoleku ja revisjonikomisjoni ees.

28. Juhatuse koosoleku kutsub kokku Ühenduse juhatuse esimees või 2 juhatuse liiget vastavalt vajadusele, aga mitte harvem kui kord kvartalis. Juhatuse töökord sätestatakse täpsemalt juhatuse poolt vastuvõetavas juhatuse kodukorras.

29. Ühenduse juhatus:

a) juhib Ühenduse jooksvat tööd,

b) korraldab avalikkussuhteid ja vastutab Ühenduse informatsiooniliikumise eest,

c) koostab Ühenduse tegevusplaani ja aastaaruande

d) moodustab ajutisi töörühmi ja alalisi toimkondi ning kinnitab projektijuhid

e) kinnitab Ühenduse esindajad teistesse institutsioonidesse ja üritustele,

f) koostab ja haldab Ühenduse andmebaasi,

g) arutab ja otsustab laekunud taotlusi,

h) võib võtta tööle töötajaid, kui Ühenduse finantsolukord seda võimaldab.

30. Ühenduse juhatuse esimees:

a) esindab Ühendust kõikidel tasanditel,

b) juhib juhatuse koosolekuid.

VI Revisjonikomisjoni pädevus.

31. Revisjonikomisjon teostab järelvalvet Ühenduse organite tegevuse üle.

32. Revisjonikomisjon koostab revisjonikomisjoni tulemuste kohta aruande, mille esitab koos juhatuse poolt esitatud majandusaasta aruandega Ühenduse iga majandusaasta lõpus Ühenduse üldkoosolekule.

VII Ühinemine. Jagunemine. Lõpetamine.

33. Ühenduse ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimuvad seaduses sätestatud korras.

34. Noorteühenduse tegevuse lõpetamise üle otsustab üldkoosolek 90% häälteenamusega.

35. Noorteühenduse tegevuse lõpetamisel moodustab üldkoosolek likvideerimiskomisjoni ning määrab selle töökorra.

36. Ühenduse lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle teisele Ühenduse tegevusvaldkonnas tegutsevale mittetulundusühingule või sihtasutusele, mis on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja, või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.